آنچه در این مقاله می‌خوانید

بهترین تکنیک های سئو سایت چیست؟

سئو هنر بهینه سازی موتورهای جستجو
بهترین تکنیک های سئو سایت چیست؟ اول بهتر هست که به این سوال جواب دهیم که سئو چیست؟ ساده ترین تعریف سئو به زبان ساده هنر بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو مورد نظر هست.

بهترین تکنیک های سئو سایت چیست؟

در ابتدا ببینیم که سئو چیست؟ ساده ترین تعریف سئو به زبان ساده هنر بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو مورد نظر هست. البته این کلمه انگلیسی SEO مخفف  “search engine optimization.” هست که در زبان فارسی اینگونه تلفظ می شود. در ادامه این مطلب با سئو به زبان ساده آشنا خواهیم شد و این که چطور بازدید وب‌سایت را به صورت ارگانیک افزایش دهیم.

مقدمه ای بر سئو

سئو چیست؟

سئو یا بهینه سازی موتور های جستجو کاری در مسیر بهبود وضعیت وب‌سایت است که به افزایش قابلیت مشاهده در صفحات نتایج موتورهای جستجو کمک می کند. سئو باعث نتایج مختلفی از جمله دستیابی به رتبه های بالا در موتورهای جستجو مثل گوگل می شود. با پیاده سازی تکنیک های سئو صاحب وب سایت می تواند رشد ارگانیک (منظور رشد بدون پرداخت وجه برای گرفتن بازدید کننده) را افزایش دهد و بازدیدکنندگان بیشتری جذب کند

چرا سئو مهم است؟بهترین تکنیک های سئو سایت چیست؟

امروزه در عصر دیجیتال موتورهای جستجو نقش مهمی در ترافیک وب سایت دارند. براساس آمار بیش از ۹۰ در صد کارهای آنلاین در ابتدا از موتورهای جستجو شروع می شود. در ادامه چند دلیل ساده و مهم را در مورد اهمیت سئو بابررسی می کنیم

افزایش بازدید

 سئو وب‌سایت کمک به رتبه های بالاتر در موتورهای جستو و در نتیجه افزایش بازدید سایت خواهد کرد. کاربران معمولا به نتایج برتر اعتماد می کنند و وارد سایت شما خواهند شد.

ترافیک ارگانیک با سئو

همانطور که گفتیم سئو به ایجاد ترافیک ارگانیک کمک می کند ترافیک ارگانیک با ارزش است چون نرخ تبدیل را بیشتر می کند و نشان از علاقه واقعی به محتوا یا پیشنهاد شما دارد.

مقرون به صرفه بودن

سئو یک استراتژی مقرون به صرفه نسبت به تبلیغات پولی است. با اینکه سئو نیازمند زمان و تلاش بیشتری است اما در طول زمان و با افزایش ترافیک ارگانیک عملکرد بهتری نسبت به سرمایه گذاری در تبلیغات پولی دارد و شما شبکه ای شامل اعضا و بازدیدکنندگان وفادار خواهید داشت.

تجربه کاربر

یکی از موضوعات مهم در سئو بهینه سازی جنبه مختلف یک وب سایت مثل رسپانسیو بودن وب سایت(منظور از این کلمه سازگاری با انواع موبایل لپ تاپ) سرعت مناسب بارگذاری سایت و ظاهر مناسب سایت است که منجر به صرف زمان بیشتری از سمت کاربر در وب سایت شما و تعامل بیشتر خواهد بود.

مزیت رقابتی

از آنجایی که هر روز به تعداد کسب و کارهایی که به اهمیت سئو پی می برند بیشتر می شود جلوتر ماندن از رقبا بسیار مهم است. پیاده سازی استراتژي های موثر در سئو وب سایت می تواند به برتری وب سایت شما کمک کند تا از نظر بازدید آنلاین و رتبه بندی در گوگل از رقبا پیشی بگیرید.

بهترین تکنیک های سئو سایت چیست؟

۵ مورد از بهترین تکنیک های سئو سایت

برای رسیدن به سئو موفق عناصر مختلفی را باید در نظر گرفت که در ادامه چند مورد را بررسی خواهیم کرد. اما باز سوال اول و مهم این که بهترین تکنیک های سئو سایت چیست؟

۱.ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی  یکی از بهترین تکنیک های سئو سایت است که ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎرات ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﻫﺪف ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﺎﻧﺲ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ در  SERP ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ. برای این کار از سایت keywordtools.io  می توانید استفاده کنید که با رفتن به این لینک کلمه کلیدی جستجو شده در مورد سئو را می بینید.

۲.سئوی داخلی

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺻﻔﺤﺎت وب ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد دﯾﺪ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ اﺷﺎره دارد. اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺘﺎ ﺗﮓ ﻫﺎ ﻋﻨﻮان و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت، ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر  ،URLاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی، ﺗﮓ ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ.

۳.سئوی خارجی

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺧﺎرج از ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرج از وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺧﺎرج از ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ از ﺳﺎﯾﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ. ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان “رای اﻋﺘﻤﺎد” ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.

۴.ﺳﺌﻮی تکنیکال

ﺳﺌﻮی ﻓﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ آن را ﺧﺰﯾﺪه و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺮﻋﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ، ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ،ﺳﺎﺧﺘﺎر  ،URLﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ  XMLو ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی  robots.txtاﺳﺖ.

۵.سئوی ﻣﺤﺘﻮا

اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ، آﻣﻮزﻧﺪه و ﺟﺬاب ﺑﺮای ﺳﺌﻮ ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺤﺘﻮا ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر، وﺿﻮح، ارﺗﺒﺎط و ارزش ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺖ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﺳﺌﻮ 

ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺳﺌﻮ، ﭘﯿﺮوی از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ تکنیک ﻫﺎی سئو ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺿﺮوری را برای بالا بردن سئوی سایت بررسی خواهیم کرد:

۱.ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ

مورد دیگر از بهترین تکنیک های سئو سایت این است که ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ SEOﻣﻌﺮوف ﺑﻪ “ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ” ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺘﻮای ارزﺷﻤﻨﺪ، اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮب و ﭘﯿﺮوی از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ. از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﺳﺘﮑﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی و ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﮐﻪ “ﮐﻼه ﺳﯿﺎه” در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ، اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 

۲.ﻧﻈﺎرت و ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻈﻢ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وب ﺳﺎﯾﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی، رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی، ﺗﺮاﻓﯿﮏ ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺑﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﻼشlﻫﺎی  SEOﺧﻮد را درک ﮐﻨﯿﺪ.ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داده ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

۳.روﯾﮑﺮد ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺤﻮر

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ارزش و ارﺗﺒﺎط را اراﺋﻪ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان، اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ در ﺳﺌﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

۴.ﺑﻪ روز ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز  SEOﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪروز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ روﻧﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ﺑﻪ روز ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺳﺌﻮی ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.

در ادامه به بررسی سئو تکنیکال از جمله سئوی on-page و off-page خواهیم پرداخت. 

 

اﯾﻦ مقاله ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺳﺌﻮ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ بهترین تکنیک های سئو سایت  ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﺛﺮ بازدﯾﺪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ خواهیم نوشت. اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آﻣﻮزش داده ﺷﺪه در اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺴﺘﺠﻮی ارﮔﺎﻧﯿﮏ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی سئوی داخلی(سئوی on-page )

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی داخلی ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اساسی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی  ﺻﻔﺤﺎت وب است که  ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ بر آن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد وب سایت رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﺪف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮدن وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺰﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ.

اهمیت سئوی داخلی

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﻮﺛﺮ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﺟﺴﺘﺠﻮ دارد ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی جستجو ﺻﻔﺤﺎت وب را ارزﯾﺎﺑﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی در ﺻﻔﺤﻪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ، ﺻﺎﺣﺒﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ بازدﯾﺪ ﺧﻮد را در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺻﻔﺤﺎت  (SERP)ﺗﺮاﻓﯿﮏ ارﮔﺎﻧﯿﮏ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد وب ﺳﺎﯾﺖ می شود.

تکنیک های مهم برای سئوی داخلی

سئو داخلی وب سایت شامل نکات زیر می شود:

۱- ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻗﺮار دادن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺘﻮا، ﻋﻨﺎوﯾﻦ، ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ، ﻣﺘﺎ ﺗﮓﻫﺎ، URLﻫﺎ و ﺗﮓ ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ. ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻔﺤﻪ را درک ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﺪ آن را ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﺎص ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

۲- اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ

اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺟﺬاب ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ارزش اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺎوی ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﺬب میﮐﻨﺪ، زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی را در پی خواهد داشت و ﺷﺎﻧﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽlدﻫﺪ.

۳- ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﻋﻨﻮان

اﯾﺠﺎد ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺤﺘﻮای ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب را ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺪف در ﺑﺮچسب ﻫﺎی ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻔﺤﻪ را درک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی آن ﺑﺮای جستجوﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.

۴-ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎ

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﻪ وب. ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﮐﻠﯿﮏ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد، ﺗﺮاﻓﯿﮏ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.

۵-ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی URL

اﯾﺠﺎد  URLﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک و ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ.  URLﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوی ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﯾﺎ اﻋﺪاد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.

۶- تگ های عنوان

ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮓ ﻫﺎی ﻋﻨﻮان  (H1-H6)ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺗﮓ ﻫﺎی ﻋﻨﻮان، ارﺗﺒﺎط و ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

۷-ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﻓﺎﯾﻞ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، و ﺷﺎﻣﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی  altﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری وب ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۸-ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺧﻠﯽ

اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺧﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ در وب ﺳﺎﯾﺖ. ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ را ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎوﺑﺮی وب ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ.

۹-ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ عالی در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ. وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

اگر به دنبال افزایش فروش محصول خود هستید، با ما تماس بگیرید و ما به شما کمک خواهیم کرد.در وب ماه، طراحی و توسعه انواع مختلف سایت‌ها را انجام می‌دهیم.

 

بهترین تکنیک های سئو سایت

در ادامه این مطلب ۶ تکنیک مهم برای سئو سایت را بررسی خواهیم کرد

بهیته سازی برای سئو

بهینه سازی

بهینه‌سازی برای سئو مجموعه‌ای از روش‌ها، تکنیک‌ها و استراتژی‌هایی است که برای بهبود رتبه‌بندی و نمایش وب‌سایت در نتایج جستجوی موتورهای جستجو مانند گوگل، بینگ و یاهو به کار می‌روند.

نرخ تبدیل کلیک

نرخ تبدیل کلیک

نرخ تبدیل کلیک در سئو یک مفهوم مهم است که به عنوان نسبتی بین تعداد کلیک‌هایی که یک صفحه وب در نتایج جستجو دریافت می‌کند و تعداد کاربرانی که واقعاً به اهداف مورد نظر شما دست پیدا می‌کنند، تعریف می‌شود.

آنالیز و نمودارها

آنالیز و نمودارها

یکی از ابزارهای مهم در بهبود سئو سایت است. در این فرآیند، نمودارها و دیاگرام‌های مرتبط با عملکرد سایت، میزان ترافیک، رتبه‌بندی در موتورهای جستجو، رفتار کاربران و سایر عوامل مرتبط با سئو مورد بررسی قرار می‌گیرند.

سئوی لوکال

سئو لوکال

سئو لوکال یا بهینه‌سازی موتورهای جستجو برای جستجوی محلی (Local SEO) فرآیند بهبود موقعیت و نمایش یک کسب و کار در نتایج جستجوی محلی موتورهای جستجو است. این نوع سئو به بهبود دیده شدن کسب و کارهای محلی در نتایج جستجو برای کاربرانی که در یک منطقه خاص فعالیت می‌کنند

آنالیز سئو وب ماه

آنالیز سئو

آنالیز سئو (SEO Analysis) فرآیندی است که در آن عملکرد و بهره‌وری سایت در موتورهای جستجو مورد بررسی قرار می‌گیرد. این فرآیند شامل ارزیابی عوامل مختلفی است که بر ترتیب رتبه و نمایش سایت در نتایج جستجوی موتورهای جستجو تأثیر می‌گذارند.

انتخاب کلمه کلیدی در وب ماه

انتخاب کلمه کلیدی

انتخاب کلمه کلیدی در سئو یکی از مراحل مهم و حیاتی در فرآیند بهینه‌سازی موتورهای جستجو است. انتخاب کلمات کلیدی صحیح به معنای انتخاب کلماتی است که با جستجوهای کاربران مطابقت دارند و در نتیجه به جذب ترافیک مرتبط و افزایش نرخ تبدیل کلیک کمک می‌کنند.

اگر به اهمیت سئو سایت پی بردید و نمی دانید از کجا شروع کنید، با ما تماس بگیرید و ما به شما کمک خواهیم کرد.در وب ماه، طراحی و توسعه انواع مختلف سایت‌ها و سئو سایت را انجام می‌دهیم.

2 پاسخ

  1. در مورد بهترین تکنیک های سئو سایت لطفا در مورد سئو داخلی بیشتر توضیح دهید.خیلی ممنون از مطلب مفیدتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *